Grupa Kapitałowa

W związku z planowanym połączeniem spółek Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej i Buzzrounds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej Zarząd Kool2Play S.A. udostępnia niniejszym do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Plan połączenia

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień sporządzenia raportu okresowego za II kwartał 2021 r. spółka tworzy Grupę Kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą:

Buzzrounds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Buzzrounds (dawniej Kool Things)
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Śmiała 31A, 01-523 Warszawa
KRS: 0000672763
REGON: 36706415
NIP: 5252707339
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: Emitent posiada 100 proc. udziałów w spółce Buzzrounds (dawniej Kool Things) Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki: Emitent posiada 100 proc. głosów w spółce Buzzrounds (dawniej Kool Things) sp. z o.o.

Buzzrounds (dawniej Kool Things) sp z o.o. to spółka, która powstała w celu zarządzania spółką Kool Things sp z o.o. (wcześniej spółką komandytową Kool Things sp. z o.o. sp. k.)

Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Kool Things
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w dniu 27 maja 2021 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu przekształcenia Kool Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Śmiała 31A, 01-523 Warszawa
KRS: 0000903142
REGON: 367033819
NIP: 5252706966

Marcin Marzęcki, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta, posiada 1 udział w Spółce zależnej, o wartości nominalnej 50 zł, stanowiący 1 % udziału w kapitale zakładowym i głosach Spółki zależnej.

Aleksander Pakulski, będący jednocześnie Członkiem Zarządu Emitenta, posiada 1 udział w Spółce zależnej, o wartości nominalnej 50 zł, stanowiący 1 % udziału w kapitale zakładowym i głosach Spółki zależnej.

Buzzrounds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia firma: Kool Things sp. z o.o.) posiada 98 udziałów w Spółce zależnej, o wartości nominalnej 4.900 zł, stanowiących 98 % udziałów w kapitale zakładowym i głosach Spółki zależnej.

Kool Things sp. z o.o. to agencja specjalizująca się w międzynarodowym marketingu gier oraz powiązanych technologii (software i sprzęt). Kool Things zrealizowała kilkaset różnego typu kampanii promocyjnych skierowanych do szeroko pojętego rynku gier.

Kool Things sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi promocji gier o zasięgu globalnym, są to przede wszystkim:
• kampanie promocyjne – kreowanie strategii, planowanie i egzekucja kampanii promocyjnych gier
• PR – dystrybucja materiałów prasowych (informacje prasowe, kody review i preview),
• influencer relations – kampanie promocyjne z udziałem youtuberów i streamerów,
• tworzenie reklam i kampanii reklamowych – kreacje artystyczne reklam, planowanie i realizacja płatnych kampanii reklamowych w formie elektronicznej i papierowej,
• social media – prowadzenie profili w social mediach, kampanie promocyjne m.in. na Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Reddit,
• performance marketing – reklama w mediach elektronicznych, której celem jest nakłonienie potencjalnych klientów do wykonania oczekiwanych przez reklamodawcę, mierzalnych czynności.

Emitent konsoliduje wyniki finansowe Emitenta z wynikami spółek zależnych, tj. Buzzrounds (dawniej: Kool Things) sp. z o.o. oraz Kool Things sp. z o.o.