Dokument informacyjny

Niniejszy dokument stanowi dokument w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz Spółkach publicznych.

Wezwanie do zapisów na akcje serii D

Działając na podstawie art. 440 k.s.h., Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 31, 01-523 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000781892, wzywa do zapisywania się na 180.