Dokument informacyjny

Niniejszy dokument stanowi dokument w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
Spółkach publicznych.

Niniejszy dokument informacyjny oraz wszelkie materiały dystrybuowane w związku z niniejszym
Dokumentem nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania, zwłaszcza przez osobę lub podmiot
Będący obywatelem lub rezydentem lub mającym siedzibę w jakimkolwiek miejscu, kraju lub jurysdykcji, gdzie
Takie rozpowszechnianie, publikowanie, udostępnianie lub użycie byłoby niezgodne z prawem i obowiązującymi
Przepisami, lub które wymagałyby zezwolenia, rejestracji, zgłoszenia lub byłyby licencjonowane w ramach
Takiej jurysdykcji. Osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek materiałów lub informacji, o których mowa
Powyżej, powinny uzyskać informacje na temat wszelkich związanych z tym ograniczeń oraz ich przestrzegać.
Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych
Obowiązującego w danej jurysdykcji.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte dokumentem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla
Instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością
Spółki oraz z otoczeniem, w jakim spółka prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, które
Należy rozważyć w związku z inwestowaniem w akcje spółki, znajduje się w rozdziale „czynniki ryzyka”.
Niniejszy dokuement zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie
Internetowej spółki pod adresem: www.Kool2play.Com.

Dokument ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji
W jakimkolwiek państwie poza granicami rzeczypospolitej polskiej, w szczególności, zgodnie z przepisami
Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Poza granicami rzeczyposplitej polskiej niniejszy dokument
Nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia objętych nim papierów wartościowych (w tym na
Terenie innych państw unii europejskiej oraz stanów zjednoczonych ameryki północnej).

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami rzeczypospolitej polskiej powinien zapoznać
Się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Dokument został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w
Nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego publikacji. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia
Dokuemntu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji spółki. W takiej sytuacji informacje o
Wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę akcji, zostaną
Podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego dokumentu.

Pobierz dokument