Wezwanie do zapisów na akcje serii D

Działając na podstawie art. 440 k.s.h., Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 31, 01-523 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000781892, wzywa do zapisywania się na 180.000
akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: Akcje serii D) w trybie subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

Pobierz pełną treść ogłoszenia w formie PDF.