Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000781892 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 czerwca 2020 r., na godz: 11:00, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Śmiała 31, 01-523 Warszawa.

Porządek obrad WZ