Project X

Więcej informacji wkrótce…

***

POIR.01.02.00-00-0011/19 Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2 „GameInn”, projekt pt.: „Rozgałęzienia w Narracji Reaktywnej: projektowanie, zasady oraz narzędzia”

W dniu 27 września 2019 r. Emitent pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnych modułów gry, opartych na sztucznej inteligencji wirtualnych postaci (Agentów) pozwalających na symulację ich realistycznych zachowań i interakcji z graczem.”, w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2 „Game Inn”. W konsekwencji w dniu 28 października 2019 r. Emitent zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie.

Przyznana kwota dofinansowania wyniosła: 1 676 730 zł
Łączna wartość projektu: 2 794 550 zł
Lata realizacji projektu: 2020-2022
Aktualny etap realizacji projektu: Etap 1 – preprodukcja
Charakter dofinansowania: bezzwrotne

Kwota niezbędna do realizacji projektu, która nie została objęta przyznanym dofinansowaniem zostanie pokryta ze środków własnych oraz przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Emitenta, kwot pozyskanych z tytułu emisji akcji kolejnych emisji, a także środków pozyskanych z tytułu kredytu bankowego (Emitent złożył wniosek mający na celu przyznanie operacyjnego kredytu bankowego w wysokości 400.000 zł, którego cześć, zgodnie z założeniami Emitenta zostanie wykorzystania na realizację ww. projektu).

Celem projektu jest stworzenie uniwersalnego silnika do gier strategicznych do zarządzania zasobami, który będzie w wykorzystany w pełnym zakresie m.in. w grze „Odbudowa” („Restoration”).